Polisi Preifatrwydd

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu, ei defnyddio a'i rhannu pan fyddwch chi'n ymweld â gtmsmart.com neu'n ei phrynu.

Mae gtmsmart.com wedi ymrwymo'n gryf i amddiffyn eich preifatrwydd a darparu amgylchedd diogel ar-lein i bob defnyddiwr. Gyda'r polisi, hoffem roi gwybod i chi sut mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu, ei defnyddio a'i rhannu pan fyddwch chi'n ymweld neu'n prynu o www.gtmsmart.com. Ein dyletswyddau a'n rhwymedigaethau ni yw diogelu preifatrwydd yr holl ddefnyddwyr.

 

PA DDATA PERSONOL YDYM YN EI GASGLU?

Pan fyddwch yn ymweld â'r Safle, rydym yn casglu gwybodaeth benodol am eich dyfais yn awtomatig, gan gynnwys gwybodaeth am eich porwr gwe, cyfeiriad IP, parth amser, a rhai o'r cwcis sydd wedi'u gosod ar eich dyfais. Yn ogystal, wrth i chi bori'r Wefan, rydym yn casglu gwybodaeth am y tudalennau gwe unigol neu'r cynhyrchion rydych chi'n eu gweld, pa wefannau neu dermau chwilio a'ch cyfeiriodd at y Wefan, a gwybodaeth am sut rydych chi'n rhyngweithio â'r Wefan. Rydym yn cyfeirio at y wybodaeth hon a gesglir yn awtomatig fel “Gwybodaeth Dyfais”.

Rydym yn casglu Gwybodaeth Dyfais gan ddefnyddio'r technolegau canlynol:

- Mae “cwcis” yn ffeiliau data sy'n cael eu gosod ar eich dyfais neu gyfrifiadur ac yn aml yn cynnwys dynodwr unigryw dienw. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, a sut i analluogi cwcis, ewch i http://www.allaboutcookies.org.

- Mae “ffeiliau log” yn olrhain gweithredoedd sy'n digwydd ar y Wefan, ac yn casglu data gan gynnwys eich cyfeiriad IP, math o borwr, darparwr gwasanaeth Rhyngrwyd, tudalennau cyfeirio / gadael, a stampiau dyddiad / amser.

- Mae “beacons gwe”, “tagiau”, a “picsel” yn ffeiliau electronig a ddefnyddir i gofnodi gwybodaeth am sut rydych chi'n pori'r Safle.

Yn ogystal, pan fyddwch chi'n prynu neu'n ceisio prynu trwy'r Wefan, rydyn ni'n casglu gwybodaeth benodol gennych chi, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad bilio, cyfeiriad cludo, gwybodaeth talu (gan gynnwys rhifau cerdyn credyd), cyfeiriad e-bost, a rhif ffôn. Rydym yn cyfeirio at y wybodaeth hon fel “Gwybodaeth Archeb”.

Pan fyddwn yn siarad am “Gwybodaeth Bersonol” yn y Polisi Preifatrwydd hwn, rydym yn siarad am Wybodaeth Dyfais a Gwybodaeth Archeb.

 

SUT YDYM YN DEFNYDDIO EICH DATA PERSONOL?

Rydym yn defnyddio'r Wybodaeth Archeb a gasglwn yn gyffredinol i gyflawni unrhyw archebion a roddir trwy'r Wefan (gan gynnwys prosesu eich gwybodaeth talu, trefnu cludo, a darparu anfonebau a / neu gadarnhad archeb i chi). Yn ogystal, rydym yn defnyddio'r Wybodaeth Archeb hon i:

- Cyfathrebu â chi;

- Sgrinio ein gorchmynion ar gyfer risg neu dwyll posibl; a

- Pan fyddwch yn unol â'r dewisiadau rydych chi wedi'u rhannu â ni, yn rhoi gwybodaeth neu hysbysebion i chi sy'n ymwneud â'n cynnyrch neu wasanaethau.

Rydyn ni'n defnyddio'r Wybodaeth Dyfais rydyn ni'n ei chasglu i'n helpu ni i sgrinio am risg a thwyll posibl (yn benodol, eich cyfeiriad IP), ac yn fwy cyffredinol i wella ac optimeiddio ein Gwefan (er enghraifft, trwy gynhyrchu dadansoddol ynghylch sut mae ein cwsmeriaid yn pori ac yn rhyngweithio â y Safle, ac i asesu llwyddiant ein hymgyrchoedd marchnata a hysbysebu).

 

A YDYM YN RHANNU DATA PERSONOL?

Nid ydym yn gwerthu, prydlesu, rhentu nac fel arall yn datgelu eich data personol i drydydd parti.

 

NEWIDIADAU

Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r polisi preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd er mwyn adlewyrchu, er enghraifft, newidiadau i’n harferion neu am resymau gweithredol, cyfreithiol neu reoleiddiol eraill.

 

CYSYLLTWCH Â NI

I gael rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd, os oes gennych gwestiynau, neu os hoffech wneud cwyn, cysylltwch â ni trwy e-bost yn sales@gtmsmart.com


Anfonwch eich neges atom: